Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа


                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    


                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   11 Червня 2012 08:50

                    

                   Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

                    

                   Адреса: 14013,  м.Чернігів, вул. Шевченка, 34

                   Телефон-факс: (0462) 67-57-54

                   Електронна адреса: uon_post@cg.gov.ua

                   Адреса веб-сайту: http://uon.cg.gov.ua/

                   Режим роботи Управління: з 8-00 до 17-00 з перервою на обід з 13.00 до 14.00.

                   Вихідні дні - субота та неділя.

                   Начальник Управління: Конопацький Микола Анатолійович

                   Телефон: (04622) 3-33-37

                    

                   Телефонний довідник працівників Управління освіти і науки

                   Чернігівської обласної державної адміністрації

                    

                   Положення про Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації

                    

                   Основні завдання Управління:

                    

                   - участь у забезпеченні реалізації в області державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;

                   - забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;

                   - визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів, підпорядкованих Управлінню;

                   - створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;

                   - створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;

                   - забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області;

                   - здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти;

                   - координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;

                    - Управління навчальними закладами, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;

                   - здійснення атестації навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих на території області, оприлюднення результатів атестації;

                   - забезпечення моніторингу у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності;

                   - сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам області;

                   - сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;

                   - забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;

                   - організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та учнівської молоді;

                   - сприяння міжнародному співробітництву з питань навчання і виховання дітей та учнівської молоді;

                   - участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області.

                    

                   Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

                    

                   - координує роботу місцевих органів управління освітою, підпорядкованих закладів освіти, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, учнів професійно-технічних навчальних закладів;

                   - аналізує стан освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, забезпечення захисту прав дітей, учнівської молоді в області, розробляє регіональні програми їх розвитку, організовує і контролює виконання цих програм;

                   - бере участь у прогнозуванні потреб області у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, формуванні регіонального замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями;

                   - організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки України повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників;

                   - сприяє розвитку мережі навчальних закладів області, утворює в межах своїх повноважень навчальні заклади або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;

                   - організовує роботу з ліцензування та державної атестації навчальних закладів області, їх державного інспектування;

                   - у межах своєї компетенції проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, веде облік і складає звіти з цих питань;

                   - забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, традицій українського народу і національних меншин України;

                   - впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;

                   - залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;

                   - проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, турніри, виставки, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і учнівської молоді;

                   - співпрацює з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ та соціальної служби у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;

                   - організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;

                   - сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності тощо;

                   - забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, які зумовили їх появу;

                   - готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді, забезпечує їх виконання;

                   - координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і учнівської молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

                   - здійснює разом з органами охорони здоров’я загальний контроль за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;

                   - проводить серед населення інформаційну, роз’яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби масової інформації, з питань, що належать до його компетенції, здійснює в установленому порядку рекламну та видавничу діяльність;.

                   - сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

                   - надає адміністративні послуги;

                   - забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

                   - розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

                   - бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

                   - проводить спеціальну перевірку відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;

                   - забезпечує захист персональних даних;

                   - здійснює інші, передбачені законодавством, повноваження.

                    

                   Перелік дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів області

                    

                   Відділи освіти райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування,
                   управління освіти міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, Новгород-Сіверська, Корюківки,
                   Остра, Батурина, Сновська

                    

                   № п/п

                   Посада

                   Прізвище, ім’я, по батькові

                   E-mail

                   1

                   Начальник відділу освіти Бахмацької райдержадміністрації

                   Журба

                   Лариса Миколаївна

                   bahadm_vo@cg.gov.ua   

                   2

                   Начальник відділу освіти Бобровицької райдержадміністрації

                   Лоленко

                   Станіслав Миколайович

                   bobrvosv@meta.ua   

                   3

                   В.о. начальника відділу освіти Борзнянської райдержадміністрації

                   Кошленко

                   Ірина Василівна

                   victoriya1@ukrpost.ua

                   4

                   Начальник відділу освіти Варвинської райдержадміністрації

                   Кутовий

                   Володимир Євгенович

                   rono_varva@ukr.net   

                   5

                   Начальник відділу освіти Городнянської райдержадміністрації

                   Гриценко

                   Юрій Михайлович

                   02147405@mail.gov.ua  

                   6

                   Начальник відділу освіти Ічнянської райдержадміністрації

                   Нагорна

                   Світлана Михайлівна

                   ichadm_v.osvita@cg.gov.ua

                   7

                   Начальник відділу освіти Козелецької райдержадміністрації

                   Ткаченко

                   Володимир Васильович

                   kozelec_osvita@ukr.net  

                   8

                   Начальник відділу освіти Коропської райдержадміністрації

                   Чернявська

                   Ольга Іванівна

                   kpadm_osvita@cg.gov.ua

                   9

                   В.о. начальника відділу освіти Корюківської райдержадміністрації

                   Дзюба

                   Олена Миколаївна

                   korukivka_osvita_cekretar@ukr.net

                   10

                   Начальник відділу освіти Куликівської райдержадміністрації

                   Анюховська

                   Людмила Петрівна

                   kuladm_osvita@cg.gov.ua

                   11

                   Начальник відділу освіти Менської райдержадміністрації

                   Ємець

                   Віктор Миколайович

                   mena_osvita@cg.gov.ua

                   12

                   Начальник відділу освіти Ніжинської райдержадміністрації

                   Лозова

                   Леся В’ячеславівна

                   neadm_osvita@cg.gov.ua

                   viddil-osvitu-nrda@ua.fm 

                   13

                   Начальник відділу освіти Новгород-Сіверської райдержадміністрації

                   Біла

                   Світлана Валентинівна

                   nsrono@ukr.net

                   14

                   В.о. начальника відділу освіти Носівської райдержадміністрації

                   Жигун

                   Ніна Степанівна

                   nosadm_osvita@cg.gov.ua

                   nosivrvo@meta.ua

                   15

                   Начальник відділу освіти Прилуцької райдержадміністрації

                   Бобренко

                   Микола Миколайович

                   osvita-2015@ukr.net 

                   16

                   Начальник відділу освіти Ріпкинської райдержадміністрації

                   Багмут

                   Леонід Іванович

                   rpadm-osvita@cg.gov.ua

                   17

                   Начальник відділу освіти Семенівської райдержадміністрації

                   Кресс

                   Олена Вікторівна

                   vidil_osvity@ukr.net

                   18

                   Начальник управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

                   Булденко

                   Тетяна Андріївна

                   osvitasnovsk@ukr.net   

                   19

                   Начальник відділу освіти Сосницької райдержадміністрації

                   Дусь

                   Михайло Корнійович

                   sosnrono@cg.gov.ua

                   20

                   Начальник відділу освіти Срібнянської райдержадміністрації

                   Никоненко

                   Віталій Миколайович

                   osvita-sribne@ukr.net

                   21

                   Начальник відділу освіти Талалаївської райдержадміністрації

                   Плюта

                   Оксана Петрівна

                   02147552@mail.gov.ua

                   22

                   Начальник відділу освіти Чернігівської райдержадміністрації

                   Маханькова

                   Тетяна Михайлівна

                   chernigivrayvo@ukr.net

                   23

                   Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

                   Білогура

                   Василь Олексійович

                   osvita@chernigiv-rada.gov.ua 

                   24

                   Начальник управління освіти Ніжинської міської ради

                   Крапив’янський

                   Станіслав Миколайович

                   osvita-nizhyn@ukr.net

                   25

                   Начальник управління освіти Прилуцької міської ради

                   Вовк

                   Сергій Михайлович

                   uopmr@ukr.net  

                   26

                   Начальник відділу освіти, молоді та спорту Новгород-Сіверської міської ради

                   Головня

                   Ірина Іванівна

                   nsmvo2015@ukr.net

                   27

                   Начальник відділу освіти Деснянської селищної ради

                   Левосюк

                   Раїса Василівна

                   osvita.desna@ukr.net

                   28

                   Начальник відділу освіти Кіптівської об’єднаної територіальної громади

                   Пузирний

                   Станіслав Семенович

                   pstanislav0105@gmail.com

                   29

                   Начальник відділу освіти, молоді та спорту Парафіївської селищної ради

                   Маслак

                   Петро Васильович

                   vo.parafiivskarada@gmail.com

                   30

                   Начальник відділу освіти, культури, сім’ї, молоді і спорту виконкому Макіївської сільської ради

                   Перепелиця

                   Валентина Іванівна

                   makiivkaos@ukr.net 

                   31

                   Начальник відділу освіти Вертіївської селищної ради

                   Савченко

                   Людмила Анатоліївна

                   vertiivka_osvita@ukr.net

                   32

                   В.о. начальника відділу освіти Батуринської міської ради

                   Койдан Наталія Григорівна

                   osvitabat.rada@gmail.com

                   33

                   Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Корюківської міської ради

                   Наумчик

                   Ірина Володимирівна

                   kor.osvita_otg@ukr.net

                   34

                   Начальник відділу освіти Коропської селищної ради

                   Курбанов

                   Олег Миколайович

                   koroposvita@gmail.com

                   35

                   Начальник відділу освіти Остерської міської ради

                   Стась

                   Сергій Олександрович

                   oster-osvita@ukr.net

                   36

                   Начальник відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Носівської міської ради

                   Гузь

                   Ольга Віталіївна

                   nosivmvo@ukr.net

                   37

                   Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму Михайло-Коцюбинської селищної ради

                   Гаєвська

                   Лідія Олександрівна

                   m_kotsubinsk_osvita@ukr.net

                   38

                   Начальник відділу освіти Іванівської сільської ради

                   Герасименко

                   Світлана Анатоліївна

                   Ivanivska_silska_rada_vid_osv@ukr.net

                   39

                   Відділ освіти, культури, молоді та спорту Мринської сільської ради

                    

                   mryn.silrda@gmail.com

                   Назад

                   Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                   Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                   Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                   Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua