Чернігівська ОДА

rss facebook
Чернігівська обласна державна адміністрація Горяча лінія голови Головна сторінка Мапа сайту Мапа


                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    


                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                   04 Лютого 2013 10:56

                   Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

                    

                   Адреса: м.Чернігів, проспект Миру , 14, 14000

                   Телефони: (0462) 77-44-88, факс: (04622) 4-24-44

                   Електронна адреса: dapr_post@cg.gov.ua

                   Адреса офіційного веб-сайту: http://apk.cg.gov.ua

                   Режим роботи: з 8-00 до 17-00 з перервою на обід з 13-00 до 14-00.

                   Вихідні дні - субота та неділя.

                   Директор Департаменту: Ткалич Юрій Вадимович

                   Телефон: (0462) 77-44-88

                   Електронна адреса: dapr_dir@cg.gov.ua

                    

                    

                   Телефонний довідник працівників Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

                    

                   Положення про Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації

                    

                   Основні завдання Департаменту:

                   -  забезпечення реалізації державної аграрної політики, виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

                   -  участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;

                   - організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

                   - участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

                    

                   Департамент, відповідно до покладених на нього завдань:

                   1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень Чернігівської обласної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

                   2) аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектору області, бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні напрямів інвестиційної  політики та готує голові Чернігівської обласної державної адміністрації і Міністерству аграрної політики та продовольства України пропозиції, спрямовані на забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу;

                   3) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

                   4) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;

                   5) розробляє прогнози розвитку агропромислового комплексу області на коротко- та середньостроковий періоди і програми його розвитку;

                   6) готує пропозиції щодо формування регіональних продовольчих ресурсів, складає їх баланси та сприяє Аграрному фонду у формуванні державного продовольчого резерву;

                   7) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань впровадження науково-технічних розробок,  інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, юридичного  забезпечення, врегулювання відносин власності, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;

                   8) сприяє організації проведення в області Всеукраїнських та обласних конкурсів якості продукції, товарів, робіт, послуг;

                   9) вживає заходів відповідно наданих повноважень щодо запобігання і протидії корупції;

                   10) надає допомогу підприємствам, установам, організаціям з питань дотримання правил ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, економічного аналізу та регулювання соціально-трудових відносин; здійснює організаційні заходи у проведенні нарад та семінарів з цих питань;

                   11) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, енергозбереженню;

                   12) готує пропозиції стосовно укладення галузевої та територіальної угод, сприяє діяльності громадських об'єднань агропромислового комплексу;

                   13) реалізує разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

                   14) готує пропозиції щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує пропозиції щодо обсягів цільової підготовки фахівців і сприяє їх працевлаштуванню, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

                   15) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

                   16) сприяє дотриманню підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

                   17) інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання державних коштів, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, з метою цільового та ефективного використання ними вказаних коштів;

                   18) подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства; 

                   19) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Міністерству аграрної політики та продовольства України для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати  продовольчу безпеку держави  на відповідному рівні; 

                   20) здійснює моніторинг стану виплати заробітної плати та її розмірів працівникам сільгосппідприємств області, вживає організаційних заходів щодо дотримання роботодавцями чинного законодавства з питань оплати праці;

                   21) розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва і тваринництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку, екологічних вимог, координує їх виконання;

                   22) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

                   23) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників; 

                   24) організовує роботу щодо: розвитку племінної справи у тваринництві; проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин: атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів; проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

                   25) надає допомогу в організації ефективного ведення тваринницької галузі суб'єктам господарювання всіх форм власності;

                   26) координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників, спрямовану на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

                   27) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;

                   28) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання земель сільськогосподарського призначення; 

                   29) надає консультаційну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах;

                   30) сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників засобами захисту рослин, мінеральними добривами, насінням сільськогосподарських культур, пально-мастильними матеріалами; 

                   31) вносить пропозиції, в межах компетенції, Чернігівській обласній державній адміністрації щодо збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель; 

                   32) опрацьовує пропозиції щодо залучення інвестицій для технічного та інноваційного переоснащення агропромислового комплексу  регіону;

                   33) спільно з екологічними службами бере участь у розробленні та здійсненні заходів з питань безпечного ведення сільськогосподарського виробництва, у тому числі на землях, забруднених хімічними, радіоактивними та іншими шкідливими речовинами;

                   34) організовує роботу з розвитку насінництва, сортовипробування, розсадництва, карантинного режиму і захисту рослин;

                   35) бере участь у розробленні системи ведення органічного сільського господарства;

                   36) бере участь, в межах компетенції, у здійсненні заходів щодо ефективного використання меліорованих земель;

                   37) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, сприяє забезпеченню в межах своїх повноважень розвитку виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлювальних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій у галузях агропромислового виробництва;

                   38) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку, сприяє насиченню продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

                   39) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого харчування;

                   40) організовує відповідно до законодавства роботу з атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктів господарювання;

                   41) сприяє розвитку сільськогосподарських дорадчих служб; 

                   42) бере участь у поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону, проведенні виставково-ярмаркових заходів в області, Україні та за кордоном;

                   43) сприяє організації оздоровлення та відпочинку дітей працівників агропромислового комплексу;

                   44) бере участь у розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

                   45) сприяє проведенню паспортизації сільських територій відповідно до методики, затвердженої Міністерством аграрної політики та продовольства України;

                   46) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

                   47) забезпечує широке висвітлення досягнень агропромислового комплексу області у засобах масової інформації;

                   48) сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

                   49) проводить моніторинг аграрної реформи в області, в тому числі земельно-орендних та майнових відносин в сільгосппідприємствах різних організаційно-правових форм;

                   50) сприяє місцевим органам виконавчої влади і самоврядування у здійсненні аграрної та земельної реформ, визначенні та юридичному оформленні соціальної відповідальності орендарів земель сільськогосподарського призначення перед територіальними громадами;

                   51) здійснює керівництво та спрямовує діяльність управлінь агропромислового розвитку районних державних адміністрацій, обласних організацій та установ агропромислового комплексу на вирішення питань розвитку сільського господарства, переробної промисловості та особистих господарств населення;

                   52) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

                   53) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

                   54) розробляє проекти розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

                   55) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

                   56) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Чернігівської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

                   57) бере участь у підготовці звітів голови Чернігівської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Чернігівської обласної ради та Кабінету Міністрів України;

                   58) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Чернігівської обласної державної адміністрації;

                   59) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

                   60) організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних із діяльністю Департаменту, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України;

                   61) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

                   62) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

                   63) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

                   64) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

                   65) забезпечує захист персональних даних;
                   66) забезпечує реалізацію повноважень Чернігівської обласної державної адміністрації у сфері земельних відносин;

                   67) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань, надає юридичним та фізичним особам послуги, прямо не заборонені діючим законодавством.

                   68) організовує та регулює діяльність ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій у межах, визначених статтею 22 Бюджетного кодексу України.

                    

                    

                    Структурні підрозділи з питань агропромислового розвитку райдержадміністрацій

                    

                   Основні завдання:

                   - організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства регіональних потреб;

                   - економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району;

                   - здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва, і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарський підприємствам у процесі реформування;

                   - забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

                    

                   Список начальників районних управлінь (відділів) агропромислового розвитку

                    

                   Назад

                   Розробник : КП 'ІАЦ Чернігівської облради'    © Чернігівська облдержадміністрація
                   Технічна підтримка: КП 'ІАЦ Чернігівської облради' (0462)674166 obl.kp.iac@gmail.com
                   Інформаційне наповнення: Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (0462)675372 inform.dep.cn@gmail.com
                   Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові вказання посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний сайт Чернігівської облдержадміністрації www.cg.gov.ua