back

Соціально-трудові відносини

 

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні

Територіальна угода про регулювання основних соціально-економічних принципів та трудових відносин на 2017-2020 роки між органами влади, роботодавцями та підприємцями, профспілками

План роботи територіальної тристоронньої соціально-економічної ради на 2018-2020 роки

Оновлений склад територіальної тристоронньої соціально-економічної ради

 

09.08.2019

Розвиток соціального діалогу в області

В області склалася дієва, цілеспрямована співпраця соціальних партнерів, яка здійснюється в рамках діючого законодавства та взятих зобов’язань, що закріплено в Територіальній угоді про регулювання основних соціально-економічних принципів та трудових відносин на 2017-2020 роки. На територіальному рівні суб’єктами соціального діалогу виступають три сторони: від сторони органів влади – Чернігівська обласна державна адміністрація та Чернігівська обласна рада; від сторони роботодавців та підприємців – Обласне об’єднання організацій роботодавців та спільний представницький орган сторони роботодавців Чернігівської області; від профспілкової сторони – Спільний представницький орган репрезентативних профспілок на територіальному рівні.

Угодою визначено низку напрямків діяльності у сфері економічного і соціального розвитку регіону, зокрема, підвищення ефективності виробництв, захисту прав працівників, забезпечення їх соціальних гарантій, продуктивної зайнятості та підвищення якості робочої сили, організації оплати праці та зростання доходів населення, задоволення соціально-культурних та духовних потреб, удосконалення соціального діалогу на місцевих рівнях.

Формою соціального діалогу є консультації, спільні заходи соціального спрямування та засідання територіальної тристоронньої соціально-економічної ради. Робота соціальних партнерів проводиться, згідно затверджено плану роботи територіальної ради на відповідні роки з плановими питаннями на кожне засідання. В цьому році спільно з обласною робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення було проаналізовано виконання спільно взятих зобов’язань, передбачених як Генеральною так і територіальною угодами, також  розглянуті й інші соціально значущі питання, зокрема, щодо ситуації у сфері легалізації виплати заробітної плати та шляхи підвищення рівня оплати праці на підприємствах області, легалізація відносин та інші в сфері взаємодії найманих працівників та роботодавців.

З метою розвитку соціального діалогу всіх рівнів та у рамках зобов’язань сторін партнерства, органи влади, органи місцевого самоврядування та профспілки сприяють розвитку соціального діалогу на рівні підприємств, установ та організацій шляхом проведення роз’яснювальної роботи в сфері укладання колективних договорів для регулювання відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

За останніми статистичними даними станом на 31.12.2018 в області серед підприємств, що звітують до органів статистики, регулюють соціально-трудові відносини через колективний договір 2269 колективів, що охоплює 79,9 % працюючих (в Україні – 74,8 %). Крім того, місцевими органами соціального захисту населення зареєстровано ще 2487 колективних договорів суб’єктів господарювання, які здійснюють виробничу діяльність на території області, але статистично не обстежуються. Тобто, загалом у суб’єктів господарювання області укладено 4758 примірників зареєстрованих колективних договорів.

Через наявні процеси децентралізації в області, з утворенням об’єднаних територіальних громад, сторони партнерства спрямували діяльність на зміцнення соціального діалогу в новостворених територіальних громадах аби не втратити охоплення працюючих договорними відносинами та зберегти галузеву належність. З цією метою Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації спільно з Чернігівським центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, згідно з навчальним планом пропонується вивчення питання ведення соціального діалогу на рівні об’єднаних територіальних громад слухачам, направленим органами місцевого самоврядування на перепідготовку та підвищення кваліфікації. Вже у цьому році проведено 11 заходів даного спрямування, із них 7 кущових семінарів-навчаннь та тренінгів.  Дані заходи сприятимуть дотриманню законодавства про працю та уникненню конфліктних ситуацій між сторонами соціального діалогу з питань трудових відносин, організації та оплати праці.

В області із створених 39 об’єднаних територіальних громад мають  29 оновлених колективних договорів, в інших триває переговорний процес. Крім того, в об’єднаних територіальних громадах укладено 17 угод, що регулюють соціально-економічні та трудові відносини за галузевим принципом в освіті, охороні здоров’я, державному управлінні, торгівлі.

Проект Трудового кодексу відповідає нормам права ЄС

Проект Трудового кодексу України, який Верховна Рада України 5 листопада ц.р. ухвалила в першому читанні, відповідає нормам права Європейського Союзу та визначає основні засади і механізми реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій працівників, створення належних умов праці та забезпечення захисту інтересів працівників і роботодавців в умовах ринкової економіки. Натомість твердження, що він послаблює позицію найманого працівника щодо роботодавця, є безпідставними.

Чинний Кодекс законів про працю України був прийнятий ще у 1971 році і, незважаючи на численні зміни, внесені до нього, вже застарів та не відповідає сучасним економічним умовам. Крім того, сучасна система принципів трудового права не цілком відповідає потребам часу, меті і завданням незалежної України. У зв’язку з цим вона має бути переглянута з урахуванням змін у суспільному розвитку нашої держави, а також з урахуванням економічних реалій.

Проект опрацьовувався робочою групою у складі сторін соціального діалогу, в тому числі Мінсоцполітики, й має за мету приведення національного трудового законодавства до рівня світових стандартів.

У проекті міститься низка новацій, наприклад, які посилюють трудові гарантії працівників. Зміст цих положень полягає в тому, що коли норми актів законодавства припускають неоднозначне трактування прав та обов’язків працівника і роботодавця, внаслідок чого є можливість ухвалити рішення на користь і працівника, і роботодавця, рішення ухвалюється на користь працівника.

Наступна новація – право на репатріацію працівників. Зокрема,
ст. 256 проекту Трудового кодексу визначено, що працівники користуються правом на репатріацію в таких випадках: у разі закінчення строку трудового договору або трудового договору на конкретний рейс, що закінчився за кордоном; захворювання чи отримання травм, чи з інших причин, підтверджених медичним висновком; катастрофи транспортного засобу, на якому працював працівник; якщо власник транспортного засобу не може виконувати свої зобов’язання роботодавця з причин банкрутства, продажу транспортного засобу, зміни реєстрації чи арешту транспортного засобу чи з інших аналогічних причин; якщо транспортний засіб без згоди працівника направляється в зону військових дій.

Якщо роботодавець не виконуватиме цих вимог, репатріацію працівника забезпечуватиме держава, а видатки та відповідальність за невиконання вимог закону щодо репатріації Україна має в судовому порядку адресувати недбалому роботодавцеві. Саме так діятиме запропонований механізм репатріації працівника. Така законодавча ініціатива продиктована вступом України до СОТ та ЄС, потребою побудувати відкрите суспільство та економіку.

Крім того, проект Трудового кодексу містить положення про недопущення дискримінації у сфері праці. Реалізація цих положень створить законодавчі передумови щодо захисту від дискримінації. На практиці це дає можливість застосувати санкції та відповідальність за порушення цієї норми.

Новий Трудовий кодекс ураховує положення Європейської соціальної хартії (переглянутої) щодо тривалості щорічної оплачуваної відпустки. Зокрема, щорічна оплачувана відпустка має становити не менш як чотири тижні
(28 календарних днів).

Міститься й низка норм, які концептуально по-новому визначають механізм правового регулювання трудових відносин між роботодавцем і працівником. Зокрема, передбачається оформлювати трудові відносини, укладаючи трудовий договір тільки в письмовій формі (сьогодні КЗпП передбачає укладення як у письмовій, так і в усній формі). Також одним із нововведень є визначення професійної, службової кар’єри та засобів її досягнення, що спонукатиме працівників більш відповідально виконувати свої обов’язки, а роботодавця – створювати належні умови й забезпечувати рівні права працівникам у їхньому професійному зростанні.

Окрім цього, проект Кодексу пропонує норму щодо самостійного планування працівником свого робочого часу за умови дотримання строків виконання робіт, детально регламентує питання виконання працівником роботи вдома та містить ще чимало інших важливих аспектів. Безперечно, деякі норми цього документа ще будуть доопрацьовуватися та уточнюватися, але Кодекс однозначно зробить ринок праці більш гнучким та адаптованим до сучасних реалій, зокрема інтеграційних прагнень національного ринку праці в європейський, сприятиме подоланню економічних проблем, проведенню ефективних структурних реформ та виходу України на траєкторію сталого розвитку.

Гідна праця – запорука стабільності

Кожна людина заслуговує на гідне життя, яке неможливо забезпечити без достойної роботи і належної матеріальної винагороди за неї. І тому на початку жовтня в усьому світі за ініціативи МОП відзначається Всесвітній день дій за гідну працю.

Гідна праця – це, перш за все, належна її оплата та умови праці, закріплені в нормативних актах, що дає працівникові можливість забезпечити не тільки власні потреби, а й достойне життя членам сім’ї.

В області створилася стала тенденція до поступового підвищення рівня оплати праці, як і в цілому по країні.

Номінальна величина середньої заробітної плати за січень-серпень 2014 року склала 2657 грн (в Україні – 3399 грн), що перевищує її розмір за відповідний період попереднього року на 7,3 % та забезпечує рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн) у 2,2 рази. За рівнем середньої заробітної плати область посідає 20 місце серед інших областей країни. А середня заробітна плата працівників за видами економічної діяльності у серпні 2014 року порівняно із серпнем 2013 року зросла на 5,6 % (в Україні – на 1,5 %) і становила 2708,0 грн (в Україні – 3370,0 грн).

Статистичні спостереження свідчать, що за розміром нарахованої заробітної плати кожний 4-й працюючий у червні п.р. мав нарахування понад 3 прожиткові мінімуми, тобто більше 3500 грн, що на 3,2 відсоткові пункти більше ніж у червні 2013 року. Водночас зменшилася кількість працівників з нарахуваннями в межах мінімальної заробітної плати на 0,8 в.п. В мінімальних розмірах заробітну плату роботодавці нараховували 7,2 % працюючим.

В області понад 15,1 тис. осіб або 17,4 % працюють в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, у т. ч. 3,6 тис. жінок (10,8 %). Суб’єкти господарювання створили 10,9 тис. робочих місць із несприятливими умовами праці, з яких 95,1 % атестованих в установленому порядку, а це значить, що 17,8 тис. осіб отримують відповідні пільги й компенсації за виконання трудових обов’язків у несприятливих умовах.

Тільки в цьому році під час проведення чергових атестацій за умовами праці 176 суб’єктів господарювання на 1322 робочих місцях визначили право на пільгове пенсійне забезпечення у 302 випадках, додаткову відпустку – у 518, доплату до тарифних ставок – у 645, безкоштовне отримання молока та інші пільги і компенсації – у 815, що було підтверджено в результаті проведення експертизи. І тільки на 80 робочих місцях умови праці віднесено до допустимих.

Важливою складовою підвищення рівня оплати праці, покращення ефективності захисту прав людини у сфері праці є поширення практики ведення соціального діалогу всіх рівнів. На виробничому рівні моделлю соціальної злагоди в колективі виступає колективний договір, через який госпрозрахункові підприємства самостійно визначають систему та рівень організації праці. За статистичними даними регулюють трудові відносини через колективний договір 2637 колективів області, що охоплює 84,7 % працюючих (в Україні – 79,8 %), тоді як на момент прийняття Закону України «Про колективні договори і угоди» цей відсоток складав лише 56,9 %. Органами соціального захисту населення зареєстровано ще 2,2 тис. примірників колективних договорів, укладених на підприємствах, що статистично не обстежуються, що свідчить про поширення регулювання відносин на малочисельні колективи.

Організація оплати праці - це один з найважливіших інструментів, що визначає взаємозв’язок міри праці і міри його оплати. Саме цей момент є ключовим питанням в соціальному діалозі обласного рівня. Оскільки суб’єктами організації оплати праці виступають всі три сторони переговорного процесу, а це – обласна державна адміністрація від органів влади; обласне об’єднання організацій роботодавців від роботодавців та Федерація профспілкових організацій області від профспілок, то саме й подальша співпраця соціальних партнерів, збалансування інтересів сторін сприятиме зростанню реальних доходів працівників і, як наслідок, підвищенню рівня життя населення.

Зобов’язання соціальних партнерів закріплені регіональною угодою, укладеною у 2011 році на 2011-2015 роки.

 

Департамент соціального захисту населення ОДА

 

 

Звернення сторін соціального діалогу на національному рівні щодо необхідності підвищення ефективності колективно-договірного регулювання трудових відносин

Прийнято на засіданні Президії Національної тристоронньої соціально-економічної ради

КЕРУЮЧИСЬ Конституцією України, Кодексом законів про працю України, конвенціями та рекомендаціями Міжнародної організації праці, законами України «Про соціальний діалог в Україні» та «Про колективні договори і угоди»,

БЕРУЧИ до уваги непросту економічну ситуацію та несприятливий вплив кризових явищ в економіці на трудові відносини, зайнятість населення і забезпечення його робочими місцями,

ВИЗНАЮЧИ, що колективні договори й угоди є ефективним інструментом регулювання трудових відносин, підвищення конкурентоспроможності підприємств та трудового потенціалу, забезпечення реалізації принципів гідної праці й упередження трудових конфліктів,

ПОГОДЖУЮЧИСЬ із доцільністю укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності,

ПРАГНУЧИ через колективно-договірне регулювання забезпечити:

• підвищення ефективності діяльності підприємств та продуктивності праці;

• збереження робочих місць та зростання продуктивної зайнятості;

• здорові та безпечні умови праці та гідну її оплату;

• ведення діалогу з розподілу результатів праці та викорінення бідності серед працюючих.

ЗВЕРТАЄМОСЬ до працівників, профспілок та роботодавців, а також їх організацій (об’єднань організацій), органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з пропозицією активізувати колективно-договірну роботу на відповідних рівнях соціального діалогу та ПРОПОНУЄМО для забезпечення представництва і захисту своїх прав та інтересів:

1. Брати активну участь у колективних переговорах з укладення колективних договорів та угод;

2. Сприяти поширенню дії галузевих (міжгалузевих), територіальних угод всіх рівнів на підприємства, установи та організації відповідної галузі або території шляхом:

• вступу до діючих організацій роботодавців, професійних спілок;

• делегування організаціями роботодавців та професійними спілками, їх об’єднаннями, повноважень репрезентативним організаціям та об’єднанням роботодавців і профспілок відповідного рівня;

• сприяння участі роботодавців (підприємств, установ та організацій), первинних організацій профспілок (а у разі відсутності — представників працівників) у підготовці пропозицій з метою їх врахування під час колективних переговорів з укладення галузевих (міжгалузевих), територіальних угод.

ЗАКЛИКАЄМО працівників, профспілки та роботодавців вживати спільні дії, спрямовані на сприяння веденню колективних переговорів, укладенню колективних договорів і угод та підвищенню їх ефективності!

 

 

Інформація щодо стану укладання колективних договорів на підприємствах Чернігівської області за результатами роботи в 2013 році

У регіоні склалася дієва, цілеспрямована співпраця соціальних партнерів, яка здійснюється в рамках чинного законодавства, змін, які в ньому відбуваються, та новацій продиктованих сьогоденням, відповідно до регіональної угоди, укладеної між обласною державною адміністрацією, профспілковими об’єднаннями і господарськими органами області на 2011-2015 роки.

Конструктивний та плідний розвиток соціального діалогу в регіоні слугує міцною базою колдоговірної роботи. За статистичними даними на Чернігівщині регулюють трудові відносини через колективний договір 2637 колективів області, що охоплює 84,7 % працюючих (в Україні – 79,8 %).

Впродовж 2013 року відбулося зменшення середньоспискової чисельності працівників на 7,3 тис. осіб, а відтак, і кількості охоплених, як і в цілому по країні. За показником охоплення працюючих колективними договорами область посіла 11 місце серед інших областей країни.

За видами економічної діяльності повністю охоплені колдоговірним регулюванням відносин працівники в державному управлінні й обороні; обов’язковому соціальному страхуванні й поштовій та кур’єрській діяльності, майже всі – в операціях з нерухомим майном – 98,5 %; охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги – 97,9 %; освіті – 93,3 %, значний відсоток у промисловості та будівництві – 88,2 %; діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 87,9 %. Найнижчий відсоток охоплення в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 38,6 % та фінансовій та страховій діяльності – 42,7 %. В сільському господарстві, лісовому та рибному господарстві – 71,5 %.

Органами соціального захисту населення, на яких покладено функцію реєстрації колдоговорів, зареєстровано понад 4,8 тис. примірників колективних договорів, з яких понад 2,2 тис. колдоговорів укладено на підприємствах, що статистично не обстежуються, тобто малих, чисельністю до 10 осіб.

Місцеві управління праці та соціального захисту населення в межах повноважень сприяють організації переговорного процесу між сторонами соціального діалогу та надають їм всебічну організаційно-методичну допомогу шляхом роз’яснень чинного законодавства та його застосування.

Оскільки в колдоговірній практиці важливо враховувати зміни в трудовому законодавстві, соціальними партнерами вирішено проводити правороз’яснювальну роботу серед різних категорій працюючих, в тому числі керівників, спеціалістів, профспілкових лідерів з метою регулювання відносин. Це дає змогу на первинному рівні уникати конфліктів між сторонами соціального діалогу. Зокрема, соціальними партнерами для сторін були розроблені методичні матеріали з питань укладення колективних договорів, використання яких дає змогу сторонам ефективно регулювати відносини.

В свою чергу, змінилося відношення до колективного договору самих працюючих, бо у сучасних умовах колективні договори, як нормативні документи, детально регулюють всі сторони соціально-трудових відносин та здатні соціально захистити, перш за все, найманих працівників, а інколи і членів їх сімей, якщо дозволяє фінансово-економічний стан підприємства. Роботодавець також має переваги в ефективному управлінні, якщо відносини урегульовані.

Для поліпшення колдоговірної роботи, розвитку соціального діалогу на низових рівнях соціальними партнерами регіонального рівня впродовж 2013 року проведено 44 заходи даного напрямку, з них 11 семінарів-навчань в районах та містах області спільно з Федерацією профспілкових організацій області, інформація про проведення яких в обов’язковому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, що заохочує брати участь слухачів у роботі таких семінарів.

У жовтні минулого року підготовлено та проведено засідання прес-клубу «Ділове слово», направлене на підвищення рівня життя, пошуку резервів для розширення застосування додаткових виплат до заробітної плати, які мають урегульовуватися через механізм колективного договору. Впродовж року проведено ряд «круглих» столів, інших заходів, направлених на захист прав працюючих, під час проведення яких акцентовано увагу на прогресивних методах регулювання відносин, а саме через колективний договір. Окрім цього, підготовлено та опубліковано ряд статей в місцевих друкованих ЗМІ, направлених на популяризацію колдоговірного регулювання відносин.

Проведені заходи дали змогу широкому висвітленню переваг колдоговірного регулювання відносин, найактуальніших аспектів застосування трудового законодавства з метою упередження його порушень та недопущення обмеження обсягу трудових прав працівників.

Робота в даному напрямку продовжується та удосконалюється. Вже в цьому році проведено 7 заходів, зокрема, взято участь у чотирьох семінарах-навчаннях для представників органів виконавчої влади, де акцентовано увагу на актуальних питаннях в сфері колдоговірного регулювання відносин; робочій зустрічі з керівниками підприємств, які виплачують низьку заробітну плату, щодо можливості передбачати в колдоговорах додаткові гарантії в сфері оплати праці, та ін. Мета таких заходів – упередження порушень трудового законодавства, надання рекомендацій щодо шляхів підвищення рівня оплати праці, забезпечення ефективної зайнятості, встановлення пільг та компенсацій в межах фінансових можливостей.

Окрім цього, в Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації запроваджено роботу «гарячої» телефонної лінії.

Щоденно, впродовж робочого дня, спеціалістам підприємств, установ, організацій та працюючому населенню області надаються роз’яснення щодо застосування трудового законодавства, в тому числі з питань колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин.

Як свідчить практика, на підприємствах, де укладені колективні договори, стан соціально-трудових відносин більш стабільний: у колективах рідше виникають непорозуміння, а проблеми, що з’являються, вирішуються шляхом переговорів відповідно до взятих сторонами зобов’язань.

За результатами слухань в Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, учасниками яких були представники від області, в тому числі Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, щодо виконання в країні Європейської соціальної хартії (переглянутої), з метою ефективної реалізації права на укладення колективних договорів місцевим управлінням праці та соціального захисту населення для сторін соціального діалогу надіслані відповідні рекомендації щодо включення положень в колдоговори з тим, щоб норми Хартії в країні виконувалися.

Окрім цього, відповідно до спільних зобов’язань, соціальні партнери рекомендують сторонам при укладанні колективних договорів включати до них також зобов’язання щодо забезпечення жінкам і чоловікам права на однакові можливості при найманні на роботу, вільний вибір професії чи роду роботи, на просування по службі та гарантію зайнятості, рівну винагороду, включаючи одержання пільг, на рівні умови щодо рівноцінної праці, а також на рівний підхід до оцінки якості роботи, на оплачувану відпустку, охорону здоров’я та безпечні умови праці, соціальне забезпечення та ряд інших питань гендерного аспекту. Не залишені осторонь питання ветеранів праці, які в минулому були працівниками відповідних колективів. Зокрема, рекомендовано включати до колдоговорів певні пільги для даної категорії населення, тому ряд колективних договорів містять положення щодо надання на пільгових умовах транспорту, власної продукції тощо.

Останні новини

Анонси 

 

 

 

Погода